Upotreba Diabet 2 preparata u regulaciji krvnog pritiska


Redovnom upotrebom značajno se ublažava hipertenzija!

Odnos povišenih vrednosti insulina i visine krvnog pritiska dobro je dokumentovan i u sve brojnijim istraživanjima detaljno razjašnjen. Obzirom na učestalost hipertenzije u opštoj populaciji (najčešći faktor zdravstvenog rizika), sa jasnim tendencijama daljeg rasta učestalosti, ona se ističe kao prvorazredni izazov za savremenu medicinsku praksu.

Opisano je i dokazano više mehanizama kojim povišene koncetracije insulina utiču na povećavanje krvnog pritiska.


Ostvareni terapijski efekat na visinu krvnog pritiska, prvi put je egzaktno dokazan u ovom kliničkom istraživanju.

Zbog ciljane selekcije ispitanika da imaju sve karakteristike Metaboličkog sindroma srednje vrednosti visine krvnog pritiska su bile povišene (jedan od kriterijuma za ovu dijagnozu). One su predstavljene crvenim stubićima. Nalaze se u vrednostima koje se kliničkim kriterijumima označavaju kao stepen hipertenzije, koji se mora tretirati lekovima. U ovom ispitivanju to je hipertenzija koja je terapijski neadekvatno korigovana.

Tokom ispitivanja nisu menjani postojeći modeli hipertenzivne terapije. Vršena je eventualna redukcija postojeće doze zavisno od visine TA.

Nakon terapije – primene Diabet 2, ostvarene vrednosti krvnog pritiska su u granicama optimalnih terapijskih ciljeva (zeleni stubići). Poznato je da razlog za hipertenziju u ovom Sindromu, koga proizvodi Insulinska rezistencija, čini neposredno prisustvo hroničnog hiperinsulinizma.

Zbog toga, ostvareni efekti na visinu TA, imaju očekivano i logičko objašnjenje. Uz primenu Diabet 2 ovde se u lečenju hipertenzije ostvaruje zdravstveno optimalni vid terapijske intervencije, jer se deluje na uzrok.