Prevencija dijabetesa


Šematski prikaz spontanog toka (evolutivne faze) u nastanku i razvoju Tip 2 dijabetesa. Najširu bazu nastanka čini životni stil sa nedovoljnim fizičkim aktivnostima, što je nedavno i Svetska zdravstvena organizacija (WHO) promovisala u globalni faktor rizika, kojim se ugrožava zdravlje u svetskim razmerama. Nju značajno pogoršava udružena gojaznost, u stepenu njenog postojanja i trajanja kao i postojanje genske sklonosti (nasleđa).Metabolički scenario odvija se preko INSULINSKE REZISTENCIJE (metaboličke blokade) koja zahteva pojačano lučenje insulina što za posledicu ima, u kasnijoj fazi, iscrpljivanje sposobnosti ćelija pankreasa da stvaraju i luče insulin. Narušena sposobnost daljeg lučenja insulina (smanjenja do 50%) uzrokuje pad kapaciteta korišćenja glukoze. Njena se koncentracija u krvi progresivno povećava čime nastaje dijabetes, a takođe se stvara ambijent za dalje ubrzane promene na arterijama po tipu ARTERIOSKLEROZE.


Šematski prikaz kliničkog značaja smanjenja IRNašim istraživanjima dati su maksimalno dokumentovani dokazi (direktni i indirektni) da Diabet 2, samostalno, bez upliva drugih relevantnih činilaca (fizička aktivnost, tip ishrane, redukcija TM i sl.), pouzdano i efikasno smanjuje povišene koncetracije insulina na gladno kao i na provocirane obrokom, praktično ih svodeći na neki normalan fiziološki nivo.

To je dovoljan razlog da se već sada kvalifikuje kao preparat fundamentalnog medicinskog značaja dokazanih terapijskih i preventivnih moći. Na ispitanicima sa Metaboličkim Sindromom (očuvana insulinska sekrecija-bez dijabetesa) bazalne insulinemije redukovane su za čitavih 47,5%!! Time je prikazan preventivni potencijal.

Zahvaljujući tome preparat Diabet 2 je ono što nam u ovom trenutku u zdravstvenom smislu, donosi jasnu PREDNOST. Omogućava nam da pored uspešnijeg i jeftinijeg lečenja naših bolesnika od arterioskleroze i Tip 2 diabetesa, ove bolesti kvalifikujemo i prevedemo u bolesti koje je zaista moguće sprečiti!

Jasno je da našim istraživanjima nije dat krajnji domet mogućih farmako-terapijskih intervencija ovim preparatom. One mogu, prema naznakama iz kontrolisane prakse, biti uvećane bilo produžavanjem vremena uzimanja (više od tri meseca) ili kombinovanjem sa primenom doziranih fizičkih aktivnosti, redukcijom TM, adekvatnom ishranom i dr. U tim kombinacijama efekti postaju izrazitiji, stabilniji i trajniji.

Zbog toga uloga Diabet 2 može postati stručno utemeljena u svim onim programima revitalizacije, uvećavanja sposobnosti, redukcije viška kilograma, postojanja hroničnog stresa, pušenja, PCO i sl. gde postoji potreba da se metabolizam na pravi način ubrza i optimalizuje.

Važno je da se egzaktnim, standardnim biohemijskim pokazateljima može kontrolisati u kontinuitetu uspešnost i efikasnost primene Diabet 2, što se pokazalo i u dosadašnjoj praksi. Sa takvim argumentima nije teško osnažiti MOTIV da se istraje u osmišljenom, individualno prihvatljivom, zdravstveno odgovornom životnom stilu, kojim se štiti i unapređuje zdravlje.

Sva dosadašnja istraživanja sa tematikom iz ove oblasti, ističu upravo problem izgradnje motiva za promene, posebno istrajnost u tome, kao najslabiju kariku odgovornu za neuspeh realizacije takvih programa u praksi.

Mi takvih problema nismo imali. Tokom svih istraživanja nije bilo slučajeva voljnog prekida učešća u istraživanju. Privrženost korisnika ovom vidu lečenja je bila očigledna. Reakcije na njegovo privremeno odsustvo sa tržišta bile su brojne sa jasnim emotivnim sadržajima.

Pored toga, svim motivisanim redovnim korisnicima našeg preparata, omogućena je, po povlašćenim uslovima, stručna konsultacija i kontrola od strane autora svih dosadašnjih istraživanja ili njegovih najbližih saradnika.

Zbirni metabolicki efekti

Možemo navesti sledeće zbirne metaboličke efekte:

  • Visoka terapijska efikasnost u smanjenju stepena insulinske rezistencije dokazanu KLAMP metodom
  • Smanjuje koncentraciju insulina za oko 30%
  • Poboljšava glikoregulaciju (HBa1c sa 9,86& na 7,44%)
  • Poboljšava i ubrzava metabolizam masti
  • Ustanovljeno je značajno antihiperzivno dejstvo
  • Dokazani efekti hepatoprotektivnosti (masna jetra)
  • Umanjuje apetit, redukuje telesnu težinu
  • Poboljšava subjektivni osećaj zdravlja i kvaliuteta života