Upotreba Diabet 2 preparata i metabolizam masti


Šta je sa metabolizmom masti?

To je jedan od načešćih poremećaja metabolizma u opštoj populaciji, posebno bitan za obolele od Tip 2 dijabetesa. Dovodi se u direktnu vezu sa nastankom i nepovoljnom prognozom zbog razvoja kardiovaskularnih poremećaja.

Obilje energije iz masnog tkiva se olakšano aktivira i koristi, metabolička razgradnja se ubrzava!Na grafičkom prikazu treba zapaziti širinu pozitivnih promena u ukupnom ambijentu metabolizma masti. Sve analizirane lipidske frakcije značajne za nastanak arterioskleroze su smanjene. Maksimalno su smanjeni trigliceridi. Podsetimo da su oni dobri markeri stepena IR (Trigl.↑ - HDL↓).

Zbog važnosti naglašavamo da je u profesionalnoj praksi uočeno da se produženom terapijom, dužom od 3 meseca, dolazi do efektnog smanjivanja triglicerida uz prateće povećanje HDL. Ovo je važno usled toga što postojeći lekovi u tretiranju triglicerida bitno zaostaju u efikasnosti za onim koji se primenjuju za lečenje povišenog holesterola. Kada se akcenat stavi na holesterol a zapostavi lečenje triglicerida dolazi se do povećanog rizika od arterioskleroze, jer je dokazana njihova bitna uloga u procesu nastanka ovog oboljenja.

Sve metode lečenja poremećaja metabolizma masti (dislipidemije) vrednuju se po tome da li njihov rezultat smanjuje ili uklanja rizik od arterioskleroze. Za procenu rezultata se koristi matematička formula deljenja LDL-a i HDL-a, kao i Holesterola i HDL-a. Ova dva rezultata zovemo INDEKSI ATEROGENEZE.


Vidi se da je na statistički visokom nivou (n=150) nakon sprovedene terapije pomoću Diabet 2 došlo do smanjenja aterogeneznog rizika! Stepen ugroženosti od Arterioskleroze se smanjuje!

Pomoću Diabet 2 direktno se utiče na metaboličku suštinu problema, a to je povećanje HDL-a, zaštitne frakcije. Ovaj terapijski efekat se ne ostvaruje u drugim terapijskim metodama.

Primena Diabet 2 obezbeđuje širok opseg udruženih metaboličkih promena dokazane zdravstvene vrednosti.